Marc Jovani
Formació bonificada

El sistema de Formació Bonificada, que es regeix pel Reial Decret 395/2007, permet als empresaris disposar de part dels diners aportats a la Seguretat Social durant l’any anterior per invertir-lo en formació durant l’any en curs.

Formació bonificada

El sistema de Formació Bonificada, que es regeix pel Reial Decret 395/2007, permet als empresaris disposar de part dels diners aportats a la Seguretat Social durant l’any anterior per invertir-lo en formació durant l’any en curs.

Inverteix el teu crèdit en la formació dels teus treballadors.

Aquest nou model s’adapta perfectament a la realitat empresarial i permet a l’empresari decidir, en base a les seves necessitats, la formació a impartir als seus treballadors.

Cal tenir en compte que el crèdit és anual, és a dir, es renova cada any segons l’aportació a la Seguretat Social de l’any anterior. Si l’empresa no fa ús d’aquests diners per formar als seus empleats abans de finalitzar l’any natural, el perd.

Les empreses disposen d’una quantitat de diners, anomenats crèdit de formació per als treballadors, l’import del qual és el resultat d’aplicar un percentatge a la quantitat aportada a la Seguretat Social l’any anterior en concepte de la quota de formació professional. Les empreses formades per entre un i cinc treballadors tenen garantitzat un crèdit mínim de 420 €. A la resta d’empreses se’ls adjudica un percentatge de bonificació sobre la seva quota de formació professional, essent aquest més gran quan més petit sigui el tamany de l’empresa, segons la següent taula de % de bonificació de la quota a la SS en concepte de FP:

Per exemple, una empresa amb 15 empleats es situarà en torn als 1.000 € anuals de crèdit, una de 25 treballadors entorn als 2.200 €.

A les empreses de menys de 10 assalariats no és necessari que l’empresa participi econòmicament en la formació. En empreses més grans es requereix una aportació privada segons els percentatges mínims que, sobre el cost total de la formació, s’estableixin mitjançant Ordre del Ministeri de Treball. De totes maneres, aquesta cofinanciació no té perquè suposar cap desembolsament per part de l’empresa, ja que les hores laborals dedicades pels empleats a formació tenen la consideració de cofinanciació per part de l’empresa, essent suficient, per justificar aquesta aportació privada, la presentació d’un document en el que s’indiqui que els empleats han rebut determinades hores de formació durant la jornada laboral.

Actualment gestionem la formació bonificada a través de varies consultores. Depenent del sector de l’empresa escollim la més adient per poder oferir un tracte més professionalitzat.