Marc Jovani
Business coaching

Probablement a aquestes alçades hagueu sentit a parlar del Coaching o potser sabeu fins i tot en què consisteix. Sapigueu o no alguna cosa, és interessant que resaltem alguns dels aspectes que entenem que són importants.

Business coaching

Probablement a aquestes alçades hagueu sentit a parlar del Coaching o potser sabeu fins i tot en què consisteix. Sapigueu o no alguna cosa, és interessant que resaltem alguns dels aspectes que entenem que són importants.

Millora la motivació, l’estrés, l’ambient laboral, la creativitat…

El Coaching necessita de persones que estiguin implicades, obertes i disposades a canviar.

El Coaching
El Coaching en una empresa és un procés molt important d’aprenentatge en el que els directius van adquirint noves competències transversals per gestionar més eficientment el seu potencial.

Tot comença per identificar unes necessitats, establir uns objectius i programar un pla d’acció que es desenvoluparà a través de sessions individuals o col·lectives.

El desenvolupament d’aquestes noves competències (fruit del procés del Coaching) produeixen efectes col·laterals molt positius. No només s’ajuda a l’empresa a millorar els aspectes específics concretats sinó que també es millora la motivació, l’estrés, l’ambient laboral, la creativitat dels participants… En general tot el que té una vinculació directa amb el món de les relacions humanes en una empresa.


El Coachee
El Coachee és la persona que reb el coaching.

Val a dir, però, que aquests processos d’aprenentatge són directament proporcionals a la capacitat de compromís dels treballadors amb els objectius de l’empresa.

Per tant, un aspecte molt important a detectar durant un procés de Business Coaching, són les resistències que hi poden haver dins del col·lectiu humà que conforma l’empresa, ja que, el més important per a què el procés tingui èxit, serà que les persones estiguin implicades, obertes i disposades a canviar.

Cal saber que els Coachings són sempre voluntaris i mai es pot obligar a ningú a realitzar-los. És inoperant davant d’aquell que es resisteix al canvi.


L’empresa
El Coaching, a diferència de la formació, serà més eficaç quan, jeràrquicament parlant, es comenci per més amunt. Millorant un sol aspecte d’un director general es milloren molts aspectes d’altres directius o treballadors de l’empresa, perquè el director, des de la seva potestat pot generar noves sinèrgies que influeixin positivament a la resta de l’organització.

Per tant el Coaching, per ser veritablement efectiu, necessita un compromís total amb la direcció general.


El Coach
L’últim factor, però no menys influent a l’hora d’aconseguir l’èxit, és la qualitat del Coach. En el nostre cas, independentment de les titulacions que ens acrediten com a professionals i de l’experiència i resultats que ens precedeix amb altres empreses, comptem amb un valor afegit: el nostre treball personal. Portem més de 16 anys en l’àmbit del desenvolupament de la intel·ligència emocional.

Aquest factor ens aporta molta sensibilitat per captar immediatament les necessitats dels altres i poder donar el que necessiten en cadascuna de les sessions.

Si sentiu en el que acabeu de llegir un cert ressò i esteu motivats a introduir-vos en aquest món tant interessant, aquestes són algunes de les fórmules que us proposem.


Coachings personals
Particulars per a membres de l’empresa: per desenvolupar el seu potencial, assolir objectius determinats o solucionar alguna dificultat.


Formació en Coaching
Per introduir als caps o directius els principis del Coaching com una eina de direcció d’equips (veure catàleg de cursos).


Coaching i formació combinat
Per treballar més profundament els objectius marcats per l’empresa en una acció formativa. En aquesta varietat els participants del curs tenen accés a realitzar un Coaching personal relacionat amb els continguts del curs.