Marc Jovani

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de Marc Jovani Gómez.
Queda així prohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquest web sense el consentiment del seu propietari.

En cas de manipulació o extracció d’arxius del web, ja siguin fotografies o textes, comportarà que el seu propietari emprengui les accions legals que corresponguin.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts sense el consentiment exprés del seu propietari i el seu autor.

 

Marc Jovani donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Titular del web:
Marc Jovani Gómez
NIF 36.523.912-G
Tel. 627 765 995
Barcelona
info@marcjovani.net